Menu
 
 

Veřejné obchodní podmínky

Tyto podmínky se vztahují na zakoupení individuálních živých kurzů a webinářů, online kurzů a jiného digitálního obsahu

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s nákupem online kurzů a živých webinářů.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Veškeré informace, smluvní podmínky, či obsah kurzů a videí jsou poskytovány v českém jazyce. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené kupní smlouvou, těmito obchodními podmínkami či podmínkami odkázanými v kupní smlouvě či obchodních podmínkách občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

Poskytovatelem předmětu koupě (prodávajícím) je podle subjektu uvedeného nad objednávkou (a následně na faktuře):Veronika Strachotová, U Naděje 331, 37006 Srubec, IČO: 02377268, telefon: +420724914222, e-mail: info@formacb.cz nebo Tereza Ranftlová., Lidická 1255/227, 37007 České Budějovice, IČO: 88297276, telefon: +420733691804, e-mail: rterinar@seznam.cz

Objednatelem předmětu koupě (kupujícím) se rozumí osoba, která prostřednictvím webového portálu poskytovatele kupuje předmět koupě. Objednatelem může být pouze spotřebitel starší 18 let.

Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Uživatelem se rozumí fyzická osoba, které bude pro osobní potřebu zpřístupněn předmět koupě, přičemž tato osoba může být odlišná od objednatele. Objednatel je povinen zajistit, že se uživatel seznámí s obchodními podmínkami, jakož i podmínkami nakládání s předmětem koupě a jeho užíváním, včetně zdravotních upozornění a pokynů a bude je v relevantním rozsahu dodržovat.

Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, jehož autorem je poskytovatel vykonávající též majetková autorská práva k předmětu koupě. Je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování předmětu koupě třetím osobám bez souhlasu poskytovatele (autora).

Objednávání

Objednatel prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, uvedenými na webových stránkách produktu, případně zaslaných na e-mailovou adresu objednatele.

Objednatel objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky https://www.formacb.cz/onlinekurz/.

Objednatel je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Poskytovatel je oprávněn se spolehnout na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených v objednávce a nenese odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje.

Odeslaná objednávka je pro objednatele právně závazná. Akceptování objednávky poskytovatelem bude objednateli potvrzeno e-mailovou zprávou zaslanou na e-mailovou adresu, kterou objednatel uvedl v objednávkovém formuláři. Poskytovatel není povinen objednávku objednatele akceptovat, v takovém případě poskytovatel objednatele o této skutečnosti vhodným způsobem informuje a již přijaté peněžité plnění bezodkladně vrátí zpět objednateli. Potvrzením objednávky poskytovatelem vznikají kupujícímu a prodávajícímu vzájemná práva a povinnosti, tj. poskytovatel se zavazuje poskytnout objednateli předmět koupě a objednatel se zavazuje uhradit kupní cenu. Povinnost poskytovatele poskytnout předmět koupě je podmíněna zaplacením kupní ceny předmětu koupě v souladu s těmito obchodními podmínkami. Okamžikem zaplacení kupní ceny je připsání příslušné částky na bankovní účet poskytovatele a v případě platby kartou okamžikem uhrazení kupní ceny prostřednictvím příslušné platební brány. Nevyužitím kurzu či zpřístupněného digitálního obsahu nebo jeho části nevzniká objednateli právo na vrácení kupní ceny nebo její části.

Objednatel je s dostatečným předstihem před uskutečněním objednávky řádně informován o těchto obchodních podmínkách. Objednatel odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách poskytovatele jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena akceptací vyplněné a odeslané objednávky poskytovatelem.

Kupní cena, daňový doklad

Ve shrnutí objednávky a na webové adrese https://www.formacb.cz/onlinekurz/ jsou uvedeny všechny aktuální ceny předmětu koupě a dalších služeb, včetně DPH a jakýchkoliv případných poplatků. Ceny předmětu koupě a dalších služeb mohou být poskytovatelem měněny s tím, že pro objednatele platí ceny tam uvedené v okamžiku provedení objednávky, a to po celou dobu zpřístupnění příslušného digitálního obsahu.

Ke všem platbám prováděným na základě kupní smlouvy vystaví poskytovatel objednateli daňový doklad - fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení předmětu koupě.

Dodací podmínky předmětu koupě

Obsah živých kurzů je poskytován v místě, které je pro každý jednotlivý kurz dopředu známo. Náklady na dopravu si objednatel hradí sám. Dodací lhůta je závislá na datech konání kurzů. Datum a místo musí být vždy poskytovatelem viditelně a přehledně uvedeny na webových stránkách https://www.formacb.cz/onlinekurz/.

Digitální obsah online kurzů a webinářů je poskytován pomocí internetové sítě a vyžaduje, aby objednatel měl k dispozici stabilní připojení k síti a hardware s možností přehrávání audio a video. Náklady na dopravu nevznikají. Odkaz pro stažení digitálních produktů či spuštění digitálního obsahu poskytovatel dodá po zaplacení kupní ceny na vámi v objednávce sdělenou e-mailovou adresu. Délka dodací lhůty jsou maximálně 3 pracovní dny poté, kdy bude platba připsána na uvedený bankovní účet. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude produkt dodán obratem po provedení platby, není-li v době koupě uvedeno jiné datum.

Platba

Je možná platební kartou online případně bankovním převodem na základě zaslané faktury s tam uvedeným číslem účtu a variabilním symbolem.

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti Global Payments s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti Global Payments s.r.o. , GP webpay odpovídá celosvětovým standardům a splňuje nejpřísnější bezpečnostní požadavky MasterCard SecureCode, Verified by VISA a SafeKey, definované karetními asociacemi MasterCard, VISA a American Express. Tyto standardy jsou označovány jako3D Secure a zaručují maximální bezpečnost plateb.

Odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetový obchod), má kupující, za předpokladu, že je spotřebitelem dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, právo bez udání důvodů odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal.

V případě živého kurzu může být poskytovatelem stanoveno právo objednatele na vrácení celé nebo části kupní ceny v případě, že objednatel nebude s obsahem kurzu spokojen. Toto právo je vždy dopředu uvedeno u daného kurzu. Žádost o vrácení kupní ceny lze uplatnit pouze v poslední den konání kurzu.

Kupující, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že z důvodů uvedených v § 1837 občanského zákoníku nelze od kupní smlouvy odstoupit. Právo na odstoupení od smlouvy nelze mimo jiné uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Kupující tímto výslovně uděluje souhlas s tím, aby mu byl digitální obsah dodán či služba poskytnuta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Ochrana osobních údajů

Objednatel souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Objednatel má právo být informován, jaké údaje o něm poskytovatel eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Údaje vyplněné objednatelem v objednávce jsou zpracovány podle podmínek zpracování osobních údajů, podrobně popsaných na webu https://www.formacb.cz/onlinekurz/.

Na živých akcích (pobyty, konference, semináře, setkání a další) se může fotografovat či natáčet. Fotografie budou sloužit k uveřejnění na webu https://www.formacb.cz/onlinekurz/ či přímo souvisejících sociálních sítích. Objednatel může případný nesouhlas zaslat písemně na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v těchto všeobecných obchodních podmínkách. Poskytovatel je povinen k nesouhlasu přihlédnout

Uživatelský účet

Zabezpečení: Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany objednatele.

Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Reklamace

V případě, že předmět koupě není ve shodě s kupní smlouvou, postupuje se v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Práva z vadného plnění je objednatel oprávněn uplatnit prostřednictvím kontaktů (e-mail či adresa) uvedených v těchto obchodních podmínkách.

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi poskytovatelem a objednatelem řeší obecné soudy.

Poskytovatel informuje objednatele, který je spotřebitelem, o možnosti řešení sporu mezi poskytovatelem a objednatelem mimosoudním způsobem. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00. Každá strana si nese své náklady sama.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce (coi.cz).

Vyloučení odpovědnosti

Každý uživatel užívá předmět koupě na vlastní riziko.

Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé majetkové či nemajetkové újmy vzniklé v souvislosti s užíváním předmětu koupě, včetně jeho užívání v rozporu s pravidly, pokyny či upozorněními obsaženými v těchto obchodních podmínkách, obsažených ve videích nebo uveřejněných na webových stránkách https://www.formacb.cz/onlinekurz/.

Uzavřením kupní smlouvy objednatel přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou objednatele, resp. uživatele a poskytovatel za ně nenese žádnou odpovědnost.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 29. května 2023.

Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://www.formacb.cz/onlinekurz/, popřípadě na e-mailovou adresu objednatele uvedenou v objednávkovém formuláři.

Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu měnit, a to zejména z důvodů vyvolaných změnou právních předpisů. Každá nová verze obchodních podmínek bude uveřejněna přede dnem její účinnosti na webových stránkách poskytovatele. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Objednatel je oprávněn změny obchodních podmínek přede dnem nabytí účinnosti nových obchodních podmínek odmítnout doručením e-mailu nebo písemného oznámení prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto obchodních podmínkách nebo uveřejněných na webových stránkách poskytovatele. Za obdobných podmínek má objednatel právo též vypovědět smlouvu s objednatelem, a to v měsíční výpovědní lhůtě. Oprávnění dle předchozí věty se netýká nepodstatných změn nebo změn vyvolaných změnou právních předpisů. Pokud objednatel platně odmítne změnu obchodních podmínek, řídí se vztah i nadále dosavadními obchodními podmínkami. V opačném případě se veškeré objednávky vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.